TOPLULUK TÜZÜĞÜ

                                                                                                      

 

T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

İDEALİST DÜŞÜNCE TOPLULUĞU

İÇ TÜZÜĞÜ

 

 

Madde 1- Topluluğun Kuruluşu :

  Topluluk Selçuk Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere "Selçuk Üniversitesi İdealist Düşünce Topluluğu" adı altında kurulmuştur.

İdealist Düşünce Topluluğu, Selçuk Üniversitesine Rektörlüğüne bağlıdır ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Toplulukları Şube Müdürlüğü gözetiminde faaliyette bulunur.

Madde 2- Topluluğun Amacı :

İdealist Düşünce Topluluğu Selçuk Üniversitesi bünyesinde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim alan öğrencilerin Türk kültürü ve düşünce hayatı hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve  fikir insanlarını tanıtmak, kültürel değerli paylaşmak  için her türlü sosyal ve kültürel organizasyonu gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

İdealist Düşünce Topluluğu Bütün bu faaliyetlerini Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Topluluklarından izin alarak gerçekleştirir.

Madde 3- Topluluğun Akademik Danışmanı :

Topluluk Danışmanı, İdealist Düşünce  Topluluğu Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektörlükçe belirlenir.

Topluluğun amaçları doğrultusunda yapacağı faaliyetlerde, Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula danışmanlık eder ve önerilerde bulunabilir. Topluluğun ihtiyaçlarına göre bütçe hazırlığına yardımcı olur, Üniversitenin para, araç gereç ve diğer imkanlarından yararlanmaları için gerekli yönetimsel girişimlerde bulunurlar. Yapılacak olan tüm faaliyetler akademik danışmanın bilgisi ve izni dahilinde gerçekleştirilir. 

 

Madde 4- Topluluğa Üyelik :

                Öğrenci Toplulukları Şube Müdürlüğünce hazırlanan üyelik formu ve öğrenci tarafından doldurulup imzalanan üyelik formunun topluluk yönetimine teslimi ve üye adayının gerekli şartları yerine getirdiğinin topluluk yönetim kurulu tarafından onayı sonucu üyelik kabul edilir.

            Topluluğa üyelik için başvuranların Selçuk Üniversitesine kayıtlı öğrenci ya da Selçuk Üniversitesi mezunu olmaları gerekmektedir. Aktif üye olunması ise; üyenin bir öğretim yılı içerisinde topluluk çalışmalarında etkin olarak görev alması ve Genel Kurula katılmasına göre Yönetim Kurulunca belirlenir ve akademik danışmanın onayı ile kesinleşir. Seçme ve seçilme hakkına yalnızca Aktif Üyeler sahiptir.

Üniversite içinden veya dışından Topluluk çalışmalarına yardımcı olan ve destek sağlayan kişiler, Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun oyu ve topluluk danışmanının görüşü alınarak Fahri üyeliğe kabul edilir. Fahri Üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Topluluk faaliyetlerinden faydalanmak zorunlu değildir. Ancak faaliyetlerde üyelerin önceliği vardır.

Her üye, Topluluk faaliyetlerine ilişkin dilek ve şikayetlerini Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirebilir ve on beş gün içerisinde, alacağı cevap üzerine, ilgili konuda denetleme kuruluna başvurabilir.

Her üye, dilediği anda yönetim kuruluna yazılı olarak ayrılmak isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış olur. Topluluk üyeliği sona erdirilenler ve askıya alınanların, kararın alındığı tarih itibariyle iki hafta içinde yazılı olarak yönetim kuruluna itiraz etme hakları vardır.

Topluluk amaçlarına aykırı hareket eden veya topluluğun onuru ile bağdaşmayacak hareketlerde bulunan, topluluk yönetim kurulunca verilen görevleri ısrarla yerine getirmeyen, üyeliğin devamının şartlarını sağlamayan üyeler yönetim kurulunun kararı ile denetleme kuruluna sevk edilir; denetleme kurulu, akademik danışman, öğrenci toplulukları şube müdürlüğü ve Rektörlük onayı ile toplulukla ilişkisi askıya alınabilir ya da toplulukla ilişkisi kesilebilir.

 Madde 5- Topluluğun Organları:

            1-) Genel Kurul :

            Topluluğun üst karar organı olup, topluluğun kayıtlı(asil) üyelerinden oluşur. Genel Kurul her akademik yılın başında ve sonunda olağan olarak toplanır. Toplantıda yeter sayısı alınamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun önerileri ya da üye salt çoğunluğunun yazılı isteğiyle de olağanüstü toplanır. Olağan ve olağanüstü toplantıları bir hafta önceden duyurulur.

 

a-) Genel Kurul Toplantı İlkeleri :

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu maddeler öncelikli olarak görüşülür. Daha sonra üyelerin görüşülmesini istediği maddeler ele alınır. Genel Kurulda her aktif üyenin bir oy hakkı olup, kendisi kullanmak zorundadır. Genel Kurul yeter sayısı Genel Kurula katılanların yarısından bir fazlasıdır.

b-) Genel Kurul Görev ve Yetkileri :

* Topluluk tüzüğü hükümleri doğrultusunda genel kararlar almak.

* Bir önceki çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarını onaylamak.

* Yeni çalışma dönemi Yönetim Kurulu Aktif ve Yedek üyelerini seçmek.

* Gerekli görülecek konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

2-) Yönetim Kurulu :

            Genel Kurulda gizli oy ık sayımla seçilen sayısı 3 ile 12 arasında olabilecek asil üyeden oluşur. Bu sayı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir. İlk toplantısında Başkan, Başkan Yardımcısı, Muhasip üye ve yönetimin belirlediği diğer alt kolların sorumluları seçilir. Görev süresi bir öğretim yılıdır. Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Katılım zorunludur.

            Başkan sorumluluğunda topluluk amaçlarının ve çalışma konularının gerçekleştirilmesini sağlar. Genel Kurul kararlarını uygular. Yasalarda topluluk tüzüklerinde belirtilen görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.

* Başkan; topluluğun her türlü karar ve yürütme işinden sorumludur.

* Muhasip Üye; topluluğun tüm parasal işlerini yürütür ve gerekli belgeleri düzenli olarak tutar.

* Genel Kurul toplantılarının gün, saat ve yerini belirler.

* Çalışma yan kurulları kurar ve bu yan kurulların çalışmalarını denetler.

* Genel Kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili birimlere duyurur ve uygular.

* Topluluğun yapacağı etkinlikler için topluluk Akademik Danışmanının bilgisi içinde Başkanın yazılı başvurusu ile Öğrenci Toplulukları Şube Müdürlüğü ve Rektörlükten izin alır.

* Çalışma raporunu en geç 15 Hazirana kadar ve etkinlik programını her öğretim yılının ilk ayı sonuna kadar Öğrenci Toplulukları Şube Müdürlüğüne verir.

* Akademik danışman ile diyalogu sağlar.

 

b-) Başkan Yardımcısı :

* Başkanın görevlerinde yardımcı olur.

* Çalışmaların aksamadan yürütülmesi için topluluk organları arasında eşgüdümlülük sağlar.

c-) Muhasip Üye :

* Topluluğun tüm parasal işlerini yürütür.

* Gerekli belgeleri düzenli olarak tutar.

* Seçim sonuçlarını bir hafta içinde tutanakla birlikte Öğrenci Toplulukları Şube Müdürlüğüne iletir.

*Topluluğa ait parayı Ziraat Bankası Nalçacı Şubesi 609584 No’lu hesaba Topluluğun adına yatırır.

3-) Denetim Kurulu :

Denetleme Kurulu üç Aktif ve üç Yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca gizli oyla bir öğretim yılı için seçilir.

a-) Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri :

* Topluluğun bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri her öğrenim dönemi sonunda inceler sonuç ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir.

* Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki öğretim dönemine ilişkin programın ve bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini bildirir.

* Satın alınan eşyanın Selçuk Üniversitesi Ayniyat Saymanlığına, Öğrenci Toplulukları Şube Müdürlüğü aracılığı ile kaydettirilmesini sağlarlar.

            4-) Disiplin Kurulu :

            Üyeler arasında çıkabilecek ihtilafları gidermek ve gerektiğinde bir üyenin topluluktan çıkarılması yönünde Yönetim Kuruluna istişari oyunu bildirmek üzere Genel Kurul tarafından gizli oy yöntemiyle bir öğretim yılı için seçilir. Disiplin Kurulu 3 Asil 2 yedek üyeden oluşur.

 

 

Madde 6- Topluluğun Mali İşleri :

1-) Gelirler :

            a) Bütçe : Üniversitenin sağladığı bütçedir.

            b) Giriş Ödentisi : Yönetim Kurulunca belirlenen miktar doğrultusunda topluluğa ilk kez üye olanlardan alınır.

            c) Aidat Ödentisi : Alacak miktarı ve periyodu Genel Kurulca belirlenen üyelerin ödemesi gereken tutardır.

            d) Diğer Gelirler :  Toplulukça düzenlenen sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirlerdir.

            e) Bağışlar: Yardımlar ve Sponsorluk: Yapılan yardımlar ve özel veya devlet kamu ve kuruluşlarından sağlanan destekler.

            f) Sponsorluk Dilekçesi : Öğrenci Toplulukları Şube Müdürlüğünden alınır. Tütün ve Alkol ürünlerinden sponsorluk alınmaz.

2) Giderler :

            Topluluğun giderleri, amaçları gerçekleştirmek için usulüne uygun olarak yapacağı masraflardır. Giderleri karşılamak yetkisi Yönetim Kurulundadır. Harcamaların yapılması Muhasip Üye kontrolü altındadır.

Madde 7- Topluluğun Evrakları :

            Aşağıda sözü geçen her türlü resmi evrak ve defter Öğrenci Toplulukları Şube Müdürlüğü tarafından mühürlenmiş ve imzalanmış olarak elde edilecektir. Topluluk üye ve tanıtım formlarının bir nüshası Akademik Danışmanda bulunur.

1) Üye Kayıt defteri : Topluluğa üye olanların kimlikleri, giriş tarihleri, aidat ödeme durumları bu deftere kayıt edilir.

 

2) Karar Defteri : Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere kayıt edilir.Kararların altı Yönetim Kurulunca imzalanır.

3) Gelir-Gider Defteri : Topluluğun bütün gelir ve giderleri açık ve düzenli olarak bu defterde tutulur.

4) Demirbaş Defteri : Alınan malzemeler Demirbaş Defterine düzenli olarak kayıt edilir.

Madde 8- Topluluk Faaliyet Raporu :

            Topluluk geçici kurulması onaylandıktan sonra bir(1) ay içerisinde Genel Kurul toplantısı yapılıp, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu hazırlamalı, Kuruluş olurunun alınmasından itibaren 1 yıl İçerisinde en az dört faaliyet gerçekleştirerek asli kuruluş olurunu ve Öğrenci Toplulukları Şube Müdürlüğüne sunmalıdır.

Madde 9- Topluluğun Tüzük Değişikliği :

            Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya son yılda aidat ödemiş üyelerden 1/5'inin teklifi ve Genel Kurula katılan üye tam sayısının 2/3'ünün çoğunluğu ile tüzük değişikliği yapılabilir. İdari birimlere bildirilir. Tüzük, olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve makul bir süre önce değişiklik önerileri yazılı biçimde bildirilmek şartıyla değiştirilebilir. Tüzükte yeteri kadar açıklık bulunmayan konularda Yönetim Kurulu Yönetmelikler hazırlayabilir. Yönetmeliklere karşı yapılacak itirazları Denetleme Kurulu yedi(7) gün içerisinde karara bağlar. Tüzük değişikliği Akademik Danışmanın ve Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci toplulukları Şube Müdürlüğünden alınan onay ile gerçekleşir.

Madde 10- Topluluğun Feshi :

            Topluluk Üyeler tarafından ancak ve ancak Aktif Üyelerin 1/5'inin topluluğu feshetme teklifiyle yapılan oylamada Genel Kurula katılan üye tam sayısının 7/10 çoğunluğu ile feshedilebilir. Topluluk etkinlikleri kapsamında topluluğun, öğrenci toplulukları kurulma ve çalışma ilkeleri çerçeve yönergesine aykırı etkinliklerde bulunduğunun belirlenmesi durumunda topluluk, Öğrenci Toplulukları Şube Müdürlüğünün ve Rektörlüğün onayı ile feshi kararı çıkar.

Madde 11- Topluluğun Yürürlüğü :

Topluluk Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü izni ve onayı ile kurulmuştur.

SAAT
 
Reklam
 
SON HABERLER
 
Topluluğumuz Kuruldu
 
Bugün 7335 ziyaretçi (11230 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=